kabestan rybnik

Pogoda

Galerie

odzież klubowa

Dołącz do nas

facebook nasza klasa

deklaracja uczestictwa

STATUT KLUBU

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA

 

TURYSTYCZNY KLUB ŻEGLARSKI

 

KABESTAN”

 

 

 

 

 

 

 

rok założenia 1976

 

 

 

 

 

1

SPIS TREŚCI

 

 

 

Rozdział I

str. 3

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

 

Rozdział II

str. 3

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

Rozdział III

str. 7

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Rozdział IV

str. 9

WŁADZE KLUBU

 

 

Rozdział V

str. 9

WALNE ZEBRANIE

 

Rozdział VI

str. 11

ZARZĄD KLUBU

 

Rozdział VII

str. 13

KOMISJA REWIZYJNA

 

Rozdział VIII

str.14

FUNDUSZE, MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA KLUBU

 

Rozdział IX

str. 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

str. 16

Wzór godła podstawowego Klubu

 

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

 

§ 1

 

Stowarzyszenie żeglarskie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę :

Turystyczny Klub Żeglarski „KABESTAN”.

 

§ 2

 

1. Terenem działania Klubu jest teren Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica w części zgodnej

z przepisami prawa. Dla realizowania celów statutowych Klub może prowadzić działania

poza granicami kraju.

2. Klub jest zarejestrowanym stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia

07.04.1989 – Prawo o stowarzyszeniach ( j.t. Dz. U. Z 2001r. Nr 79 poz. 855

z późniejszymi zmianami) i niniejszego statutu.

3. Klub posiada osobowość prawną.

 

§ 3

 

Siedziba Klubu mieści się w Rybniku przy ul. Rudzkiej 240b

 

§ 4

 

1. Klub ma prawo organizowania szkoleń i prowadzenia egzaminów na stopnie

żeglarskie zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Klub może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym

lub podobnym profilu działania.

 

§ 5

 

Klub używa bandery państwowej, bandery PZŻ – Polskiego Związku Żeglarskiego,

pieczęci podłużnej i okrągłej oraz godła i proporca klubowego.

Wzory pieczęci, godła i proporca ustala Zarząd Klubu.

 

Rozdział II

Cel i środki działania

 

§ 6

 

Celem działania klubu jest:

1. Uprawianie i popularyzacja żeglarstwa, we wszystkich jego formach, oraz innych sportów

wodnych,

2. pielęgnowanie i upowszechnianie zasad etyki i etykiety żeglarskiej, kultywowanie tradycji

żeglarskiej,

3. krzewienie kultury, wiedzy i umiejętności żeglarskich,

4. prowadzenie działalności wychowawczej, rozbudzanie zainteresowań problemami

gospodarki morskiej i wodnej,

5. upowszechnianie wiedzy o ochronie wodnego środowiska naturalnego, wspieranie działań

podejmowanych w tej dziedzinie przez instytucje państwowe.

 

 

6. kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania

wolnego czasu, umożliwienie rekreacji na wodzie członkom Klubu,

7. propagowanie i popieranie budownictwa jachtowego,

 

§ 7

 

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Organizowanie rejsów oraz imprez żeglarskich o charakterze szkoleniowym, stażowym,

rekreacyjnym, turystycznym i sportowym,

2. organizowanie i udział w regatach,

3. organizowanie szkoleń i kursów na stopnie żeglarskie,

4. pomoc członkom Klubu w uprawianiu żeglarstwa we własnym zakresie,

5. organizowanie imprez kulturalnych i towarzyskich,

6. rozpowszechnianie informacji dotyczącej żeglarstwa oraz działalności Klubu,

7. czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej wśród

członków i sympatyków Klubu,

8. organizowanie koniecznych remontów i napraw sprzętu i urządzeń przystani, głównie w

oparciu o pracę społeczną członków Klubu,

9. współpracę z innymi organizacjami mającymi podobne cele i działania na terenie kraju i za

granicą.

 

§ 8

 

1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych.

przepisach. Dochód z tej działalności ulegnie przeznaczeniu wyłącznie na realizację celów

statutowych Klubu.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Klubu jest:

 

77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itd.

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.

77.29.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego.

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, i techniczna, gdzie indziej

niesklasyfikowana.

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.21.Z Przygotowywanie i i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski.

49.41.Z Transport drogowy towarów.

49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami.

77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

                 motocykli.

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie

                 indziej nie sklasyfikowane

77.34.Z Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie

                 sklasyfikowana

30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich.

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowana.

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

                gdzie indziej nie sklasyfikowane

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.

45.31.Z  Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,

                  z wyłączeniem motocykli

45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,

                 z wyłączeniem motocykli

46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych,

                statków i samolotów.

11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi.

11.02.Z Produkcja win gronowych.

46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych.

46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych.

46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych.

95.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych.

95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne.

73.11.Z Działalność agencji reklamowych.

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach

                 elektronicznych ( internet ).

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych

                 mediach.

81.21.Z Niespecjalistyczne.

46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich.

46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów

                 tytoniowych

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą

                 żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona

                 w wyspecjalizowanych sklepach

47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych

                 sklepach.

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego, prowadzona w wyspecjalizowanych

                 sklepach

47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych

                sklepach.

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami

                i targowiskami.

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie.

13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych.

95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu ( tele ) komunikacyjnego.

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

81.29.Z Pozostałe sprzątanie.

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie

                sklasyfikowana.

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac

                chronionych prawem autorskim.

82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,

                gdzie indziej niesklasyfikowana.

85.32.A Technika.

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób

                 niepełnosprawnych.

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana

                 z gospodarką odpadami.

81.29.Z Pozostałe sprzątanie.

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

                niesklasyfikowana.

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

93.12.Z Działalność klubów sportowych.

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem

                 pracowników.

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej

                 niesklasyfikowana.

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych.

58.11.Z Wydawanie książek.

33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi.

30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych.

43.34.Z Malowanie i szklenie.

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

49.41.Z Transport drogowy towarów.

50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski.

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej.

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego.

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu.

93.11.Z Działalność obiektów sportowych.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 9

 

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne, obywatele Polski oraz cudzoziemcy.

Osoby prawne mogą być członkami Klubu wyszczególnionym w § 10 pkt. 3.

 

§ 10

 

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Zwyczajnych,

2. Honorowych,

3. Wspierających,

4. Kandydatów,

5. Uczestników.

 

§ 11

 

Przyjęcie do Klubu następuje w drodze uchwały Zarządu Klubu na podstawie złożonej

pisemnej deklaracji.

Przyjęta osoba wpłaca składkę członkowską i zostaje wpisana na listę członków.

 

§ 12

 

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Uczestniczyć z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym

    w obradach Walnego Zebrania,

2. brać udział w rejsach, obozach, regatach i innych imprezach klubowych,

3. zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Klubu,

4. otrzymywać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji przedsięwzięć przewidzianych

    statutem, w zakresie możliwości finansowych Klubu,

5. korzystać z urządzeń, obiektów i sprzętu Klubu w granicach określonych regulaminami,

6. używać godła i proporca Klubu,

7. odwoływać się od decyzji Zarządu Klubu do Walnego Zebrania; odwołanie przysługuje

     w terminie 14 dni od chwili powiadomienia członka o decyzji i winno być złożone na

     piśmie, na ręce Zarządu Klubu.

 

§ 13

 

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz stosować się do uchwał Walnego

    Zebrania i zaleceń Zarządu Klubu.

2. Brać czynny udział w realizacji zadań i przedsięwzięć Klubu, uczestniczyć w zebraniach.

3. Przestrzegać zasad etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej.

4. Dbać o urządzenia i sprzęt klubowy.

5. Opłacać regularnie składki członkowskie.

6. Uczestniczyć w pracach na rzecz Klubu w wymiarze ustalonym przez Zarząd Klubu lub

    opłacać określony ekwiwalent pieniężny.

 

7

 

§ 14

 

Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla

żeglarstwa lub Klubu. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą

Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Klubu. Członek honorowy posiada wszystkie

uprawnienia członka zwyczajnego. Członek honorowy nie uiszcza składek

członkowskich oraz może korzystać z innych ulg – zgodnie z decyzją Zarządu Klubu.

 

§ 15

 

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje

    chęć wspierania działalności Klubu.

2. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w obradach

    Walnego Zebrania.

 

§ 16

 

1. Członkiem kandydatem może być osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską,

uiści składkę oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu w poczet członków Klubu.
2. Członek kandydat dysponuje prawami i obowiązkami takimi jak członek zwyczajny

z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu przy

podejmowaniu uchwał przez Walne Zebranie Członków.

§ 17

 

Członkami uczestnikami mogą być małoletni – za zgodą przedstawicieli ustawowych na

podstawie pisemnej deklaracji i przyjęci przez Zarząd. Członkowie uczestnicy mają

wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego

prawa wyborczego oraz uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.

 

 § 18

 

Członkowie Klubu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające

z uprawiania przez nich żeglarstwa.

 

§ 19

 

Przynależność do Klubu oraz prawa i obowiązki członkowskie ustają z chwilą :

1. śmierci Członka Klubu, ubezwłasnowolnienia lub utraty osobowości prawnej przez

członka wspierającego,

2. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu,

3. skreślenia z listy Członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu z powodu zalegania

z opłatą składek członkowskich,

4. wykluczenia z Klubu uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu:

a. z powodu poważnego naruszenia zasad statutu lub regulaminów Klubu,

b. w związku z inną działalnością godzącą w interes Klubu lub dobre imię żeglarstwa,

c. rozwiązania Klubu.

 

§ 20

 

W przeciągu 14 dni od chwili ustania członkostwa powinno nastąpić rozliczenie

ewentualnych wzajemnych zobowiązań finansowych Członka i Klubu.

 

§ 21

 

Za szczególne zasługi dla żeglarstwa lub Klubu członek może zostać wyróżniony:

 

1. podziękowaniem na piśmie lub pochwałą,

2. nagrodą rzeczową,

3. przedstawieniem do odznaczeń żeglarskich,

4. nadaniem godności Członka Honorowego.

 

Wyróżnień udziela Walne Zebranie na wniosek członka zwyczajnego.

Wyróżnień wymienionych w pkt 1, pkt 2 i pkt 3 może dokonać także Zarząd Klubu.

 

§ 22

 

1. W razie naruszenia przez członka Klubu postanowień statutu, regulaminów lub uchwał

władz klubu, Zarządowi przysługuje, stosownie do okoliczności, prawo do kar :

a. upomnienia,

b. czasowego zawieszenia członka w określonych prawach -najdalej do najbliższego

Walnego Zebrania,

c. skreślenia z listy członków Klubu,

d. wystąpienia do Walnego Zebrania z wnioskiem o wykluczenie członka z Klubu.

 

2. Członek Klubu ma prawo odwołania się, za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej, do Walnego

Zebrania od uchwał Zarządu Klubu:

a. o zastosowaniu kary dyscyplinarnej wymienionej w pkt 1,

b. rozstrzygających spory członków w terminie siedmiu dni od otrzymania uchwały.

 

3. Powyższe prawo przysługuje również osobie, której odmówiono prawa członkostwa.

 

 

Rozdział IV

Władze Klubu

 

§ 23

 

Władzami Klubu są :

1. Walne Zebranie

2. Zarząd Klubu

3. Komisja Rewizyjna

Rozdział V

Walne Zebranie

 

§ 24

 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.

 

 

§ 25

 

Walne Zebranie może mieć charakter zebrania:

1. Zwyczajnego,

2. Nadzwyczajnego,

3. Sprawozdawczo-wyborczego.

§ 26

 

Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz w roku w pierwszym kwartale,

zaś Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata.

 

§ 27

 

Walne Zebranie Nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Klubu dodatkowo:

1. z własnej inicjatywy Zarządu Klubu,

2. na żądanie co najmniej 20% ogólnej liczby członków Klubu uprawnionych do

głosowania.

3. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. na żądanie organu nadzorującego.

 

Walne Zebranie Nadzwyczajne winno zostać zwołane w terminie do trzydziestu dni

od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia stosownej uchwały. Zebranie obraduje

jedynie nad sprawą dla której zostało zwołane. Powiadomienie o Nadzwyczajnym

Walnym Zebraniu powinno zawierać informację na czyje żądanie jest ono zwoływane.

 

§ 28

 

O zwołaniu Walnego Zebrania Zarząd powiadamia Członków Klubu na czternaście dni

przed terminem w sposób nie budzący wątpliwości.

 

§ 29

 

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Komandora Klubu.

2. Uchwały są prawomocne przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków

uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku braku obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków uprawnionych

do głosowania, Zarząd ogłasza nowy termin Walnego Zebrania.

W takiej sytuacji na kolejnym zebraniu nie jest wymagane w/w quorum.

 

§ 30

 

I. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

1. uchwalenie programowego kierunku działania i wytycznych prac Klubu oraz preliminarza

budżetowego,

2. uchwalenie lub zmiana Statutu oraz regulaminów,

3. wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, delegatów do Okręgowego Związku

Żeglarskiego,

4. ocena działalności Zarządu Klubu,

5. zgłaszanie wniosków i zaleceń pod adresem Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

6. przyjmowanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

7. udzielanie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej Klubu,

8. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Klubu,

9. podejmowanie uchwał o wyróżnieniu Członka Klubu,

10. podejmowanie uchwał o wykluczeniu Członka Klubu,

11. podejmowanie uchwał dotyczących majątku i zobowiązań klubu w przypadkach

określonych w § 40,

12. rozpatrywanie i decydowanie we wszystkich innych sprawach wymagających przejawu

woli większości członków Klubu,

13. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego

 

II. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania powziętej

większością 2/3 głosów Członków uprawnionych do głosowania.

 

III. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący wybrany każdorazowo

większością głosów obecnych Członków.

 

Rozdział VI

Zarząd Klubu

 

§ 31.

 

Zarząd Klubu jest organem kierującym bieżącą działalnością Klubu i reprezentującą go

na zewnątrz.

§ 32

 

Zarząd Klubu jest organem wybieranym przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze

na okres czterech lat.

 

Zarząd składa się z pięciu członków:

1. Komandora – Prezesa Zarządu,

2. Vice Komandora – Vice Prezesa Zarządu,

3. Sekretarza – członka zarządu,

4. Skarbnika członka zarządu,

5. Bosmana – członka zarządu.

§ 33

 

Zarząd kieruje działalnością Klubu zgodnie z niniejszym Statutem i uchwałami Walnego

Zebrania, a w szczególności:

 

1. ustala plany działania i realizuje je,

2. gospodaruje majątkiem i funduszami klubu,

3. wykonuje i nadzoruje wykonanie uchwał Walnego Zebrania,

4. zwołuje posiedzenia Walnego Zebrania,

5. powołuje grupy robocze do wykonania określonych zadań i ustala zakres ich działania oraz

zasady ewentualnego finansowania tychże zadań,

6. rozstrzyga spory członków Klubu,

7. podejmuje uchwały lub występuje z wnioskami w sprawie wyróżnień i kar dla członków

Klubu zgodnie z § 21 i § 22,

11

8. przygotowuje preliminarz budżetowy i sprawozdania na pierwszym posiedzeniu Zarządu,

9. podejmuje uchwały w sprawie działalności Klubu,

10. decyduje o udzieleniu nagród i zniżek od składek i opłat,

11. podejmuje uchwały dotyczące członkostwa.

 

Każdy członek zarządu może zrezygnować z wykonywanej funkcji przekazując zarządowi

pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się z powierzonej funkcji.

 

§ 34

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

 

§ 35

 

Zarząd jest odpowiedzialny za:

1. realizację planu pracy,

2. ewidencję członków Klubu,

3. stan i ewidencję majątku Klubu,

4. prawidłowość wydatków finansowych,

5. prawidłową i terminową sprawozdawczość.

 

§ 36

 

Zarząd prowadzi niezbędną dokumentację.

 

§ 37

 

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu działalnością Klubu kierują : Komandor,

Vice Komandor, Sekretarz, Skarbnik i Bosman.

 

 

§ 38

 

Uchwały Zarządu Klubu są podejmowane większością głosów jego członków.

 

 

§ 39

 

I. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu uprawnieni są łącznie:

1. Komandor i Vice komandor

2. Komandor i sekretarz

3. Komandor i skarbnik

4. Komandor i bosman

5. Vice komandor i sekretarz

6. Vice komandor i skarbnik

7. Vice Komandor i bosman

 

 

  1. Dokumenty finansowe Klubu podpisują osoby wymienione w ust. I pkt 1,3 i 6.

 

§ 40

 

1. Rozporządzanie majątkiem Klubu o wartości wyższej niż 10.000,00 PLN (słownie : dziesięć

tysięcy złotych) oraz zaciąganie przez Klub zobowiązań przekraczających tę kwotę

wymaga uzyskania przez Zarząd zgody Walnego Zebrania.

2. Uchwały walnego Zebrania w sprawach wymienionych w ust. I zapadają bezwzględną

większością głosów przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby członków Klubu.

W razie braku wymaganego quorum głosowanie w następnym terminie odbywa się bez

względu na ilość obecnych członków Klubu.

 

§ 41

 

Klub może być reprezentowany na zewnątrz także przez Delegatów wybranych przez

Walne Zebranie.

 

 

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

 

§ 42

 

Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do kontroli działalności Klubu.

 

§ 43

 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, wybranych spośród członków Klubu przez

Walne Zebranie na okres czterech lat.

Komisja na zebraniu konstytucyjnym wybiera ze swego składu Przewodniczącego.

 

§ 44

 

Zebranie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący, który również reprezentuje

Komisję Rewizyjną na zewnątrz.

 

§ 45

 

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1. czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem przez władze Klubu zadań statutowych,

zatwierdzonych planów działania, podjętych uchwał oraz przestrzegania obowiązujących

przepisów,

2. przyjmowanie, analizowanie i przedstawienie wraz z opinią pod obrady Walnego

Zebrania odwołań od decyzji Zarządu Klubu złożonych na jej ręce, rozpatrywanie innych spraw Klubowych stosownie do potrzeb,

3. uczestniczenie członka Komisji Rewizyjnej w zebraniach Zarządu Klubu na wniosek

Zarządu Klubu,

4. występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych

kontroli,

5. składanie ze swej działalności sprawozdania na Walnym Zebraniu,

  1. w szczególnych przypadkach zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

 

13

§ 46

 

Za okres kadencji władz Klubu Komisja rewizyjna przedstawia na Walnym Zebraniu

Sprawozdawczo-wyborczym pisemne sprawozdanie oceniające całość działalności

statutowej i finansowo-gospodarczej Zarządu Klubu.

W sprawozdaniu winien być zawarty wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium,

wynikający z oceny całokształtu działalności Zarządu Klubu.

Jeżeli Komisja Rewizyjna stawia wniosek o nieudzielanie absolutorium ustępującemu

Zarządowi Klubu, zobowiązana jest ten wniosek szczegółowo uzasadnić.

 

§ 47

 

1. Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu Klubu.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Klubu złożenia pisemnych lub

ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 

Rozdział VIII

Fundusze, majątek i działalność finansowa Klubu

 

§ 48

 

I. Na fundusze Klubu składają się :

 

1. składki członkowskie,

2. ekwiwalent za nieodpracowane społecznie dla Klubu godziny,

3. ofiary ( zbiórki publiczne ), darowizny, dotacje, zapisy, spadki i subwencje,

4. dochody z imprez, szkoleń i prowadzonej działalności gospodarczej,

5. dochody z użytkowania majątku ruchomego i nieruchomego,

6. inne wpływy.

 

II. Źródłem powstawania majątku Klubu jest także praca społeczna jego członków.

 

III. Składki członkowskie powinny być wpłacane w terminie określonym przez Zarząd

Klubu, na początku każdego roku kalendarzowego. Wysokość składek członkowskich

określa Zarząd Klubu w terminie jak wyżej.

 

§ 49

 

1. Klub używa własnego mienia oraz może zawierać stosowne umowy celem korzystania

z cudzych ruchomości i nieruchomości dla potrzeb swojej działalności.

2. Zaciąganie zobowiązań zabezpieczonych nieruchomością klubową wymaga zgody

Walnego Zebrania.

 

§ 50

 

Fundusze Klubu przechowywane są na rachunku bankowym. Do wykonania operacji

finansowych na rachunku upoważniony jest Zarząd Klubu zgodnie z § 39.

 

§ 51

 

Fundusze Klubu mogą być użyte wyłącznie na cele statutowe.

 

§ 52

 

Środkami finansowymi Klubu dysponuje Zarząd Klubu w ramach uchwalonego budżetu

i wytycznych Walnego Zebrania.

 

§ 53

 

Rokiem bilansowym jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 54

 

Wniesienie poprawek lub zmiana Statutu może być dokonana w drodze uchwały

Walnego Zebrania powziętej bezwzględną większością głosów uprawnionych do

głosowania, przy zachowaniu quorum określonego w § 29.

 

§ 55

 

Żadne decyzje i uchwały Zarządu Klubu lub Komisji rewizyjnej nie mogą naruszać

postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 56

 

W razie podjęcia prawomocnej uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie wybiera

Komisję Likwidacyjną celem przeprowadzenia likwidacji zgodnie z wytycznymi Walnego

Zebrania.

 

§ 57

 

1. W sprawach dotyczących działalności klubu, nieujętych w niniejszym statucie, decyzję

podejmuje Zarząd Klubu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

2. Statut niniejszy obowiązuje członków Klubu od dnia wydania postanowienia przez

organ rejestrowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Proszę czekać